Thành viên

Tập đoàn RIG

Nghiêm Thị Thủy

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Giám đốc

Hoàng Phương Thảo

Trưởng ban kiểm soát

Công ty RIG PROPERTY

Hà Hoàng Hải

Giám đốc

Hà Xuân Hưng

Phó Giám đốc

Công ty RIG DESIGN

Vũ Mạnh Tuấn

Giám đốc

Công ty xây dựng RIG

Vũ Đức Bằng

Giám đốc

Công ty RIG SERVICES

Cao Thế Tài

Giám đốc

Rig Services

Hà Thu Hường

Phó Giám Đốc

Công ty RIG FURNITURE

Lê Hoàng Hải

Giám đốc

Thong ke